Belangstelling
Themagebied: Neurologie
Doelgroep: ergotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 25
Gem. beoordeling:
(8.5/10)
108 beoordelingen
Studiebelasting: 186 uur
Aantal contacturen: 96
Aantal contactdagen: 16
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: expert
Cursusnummer: 2462641
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De docenten waren zeer goed en uitgebreid met de feedback op doelen en opdrachten. De communicatie en de toegankelijkheid van cursusmateriaal was eenvoudig via de NPI-site.

Een erg prettige cursus, waarbij ik erg op mijn gemak gesteld ben om vragen te stellen of iets toe te voegen, zonder het gevoel te krijgen dat het fout is wat ik doe. Veel geleerd.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

3955,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 4395,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locaties

 • Hotel Papendal (route)
 • Libra Revalidatie, locatie Blixembosch (route)
 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Neurologie/CVA

Neurorevalidatie / CVA
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass Balans; Evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie
17-nov-'23 schrijf je nu in!
Verdiepingsdag Neurorevalidatie/CVA: vaardigheidstraining bij een herstellende arm-handfunctie'
nog niet bekend (belangstelling?)
Neurorevalidatie op een ziekenhuis stroke unit
6-mrt-'24 (belangstelling?)
Circuittraining na een beroerte
nog niet bekend (belangstelling?)
Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie
10-jan-'24 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor Ergotherapeuten (ADAP) met 151 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

• Post-HBO ergotherapie;
• daadwerkelijk werkzaam zijn met patiënten met een beroerte;
• minimaal 5 patiënten met een beroerte per jaar behandelen en eigen patiënten hebben om mee te kunnen ‘oefenen’;
• bekend zijn met de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en met het evidence based practice gedachtegoed;
• het kunnen handelen volgens evidenced based practice uitgangspunten;
• in staat zijn wetenschappelijke (Engelstalige) literatuur te lezen en kritisch te beoordelen.

Doel

Na afloop van de opleiding kan de ergotherapeut de onderliggende mechanismen van herstel na een beroerte uitleggen en interpreteren op basis van hedendaagse inzichten en theorieën. De therapeut kan door gebruik te maken van gevalideerde meetinstrumenten op basis van klinische determinanten en prognostische modellen een adequate inschatting maken van het klinisch herstelprofiel van een patiënt.
De therapeut kan de bestaande evidentie, zoals verwoord in de KNGF- behandelrichtlijnen Beroerte, de Ergotherapierichtlijn Beroerte, de multidisciplinaire NVN-behandelrichtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’, de NHG-Standaard Beroerte alsmede (internationale) consensusafspraken die momenteel vigerend zijn binnen de neurorevalidatie van patiënten met een beroerte, benoemen en toepassen.
De therapeut kan als expert methodisch handelen waarbij systematisch de stappen van het klinisch redeneren worden doorlopen en vastgelegd. De therapeut volgt als expert de ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie en kan een kritische inschatting maken ten aanzien van toepassing en implementatie.

Beschrijving

De opleiding leidt de ergotherapeut op tot expert in de neurorevalidatie van de patiënt na een herseninfarct of hersenbloeding (beroerte).
Deze expert richt zich op het optimaliseren van het handelen van de patiënt binnen de domeinen arm/hand vaardigheden, verplaats- , balans en loopvaardigheden met de focus op motorische processen binnen de kaders van het ICF-model en klinisch redeneren.
In deze opleiding bouwt de deelnemer een stevig fundament voor de onderwerpen: 1. klinimetrie; 2. functionele prognostiek en klinische determinanten; 3. herstelmechanismen en 4. neuroplasticiteit met betrekking tot het neurologisch herstel en met betrekking tot vaardigheden van het dagelijks leven (ADL), loopvaardigheden en arm-handvaardigheden.

Door de hele opleiding staan de onderstaande lijnen centraal en deze vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding:
- het klinisch kunnen redeneren op basis van vijf kerncompetenties:

 • het begrijpen en onder woorden brengen van de hulpvraag van de patiënt met een beroerte;
 • factoren benoemen die bepalend zijn voor het niveau en de wijze waarop de patiënt met een beroerte handelt en zich gedraagt;
 • op basis van onderzoek en analyse doelen en subdoelen voor behandeling formuleren;
 • interventies selecteren en toepassen om de subdoelen en het hoofddoel te bereiken;
 • behandelplan uitvoeren;
 • bewust en systematisch de behandeling evalueren.

- het kunnen classificeren aan de hand van het ICF model;
- het mechanistisch kunnen denken, door kennis over het intrinsiek neurologisch herstel te koppelen aan de individuele kans op herstel in
  termen van functies, vaardigheden en participatie;
- het kunnen selecteren, toepassen en interpreteren van (aanbevolen) gevalideerde meetinstrumenten;
- het begrijpen van prognostische en predictieve klinische, neurofysiologische en neuroimaging biomarkers die het individuele beloop
  voorspellen;
- het begrijpen en kunnen toepassen van leer- en trainingsregels;
- kennis hebben en kunnen toepassen van eenduidig en correct woordgebruik in relatie tot bovenstaande;
- het kunnen wegen en toepassen van behandelrichtlijnen;
- kennis over kunnen dragen;
- de eigen leiderschapsrol: aandacht voor de rol in je eigen werksetting als expert bijvoorbeeld door actief bij te dragen aan ontwikkeling van
  visie op (be)handelen, het kritisch volgen en eventueel implementeren van ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Uniek aan de opleiding is de combinatie en verbinding van evidentie en praktijk.
Theoriedagen met colleges van hoogleraren en andere experts op het gebied van de neurorevalidatie wisselen zich af met praktijkdagen waar het geleerde in praktijk wordt gebracht en er tevens praktische vaardigheden geoefend worden.

De opleiding is opgezet volgens de principes van blended learning. Naast contactonderwijs bekijkt de deelnemer webcasts of e-learnings ter voorbereiding op een cursusdag, maakt voorbereidingsopdrachten en voert opdrachten uit in zijn/haar eigen dagelijkse praktijk.
Academisch denken en werken wordt gestimuleerd doordat de deelnemer in een groepje literatuur voorbereidt en leert om een kritische inschatting te maken ten aanzien van toepassing en implementatie. Ook tijdens interactieve presentaties wordt voor verdieping verwezen naar recente literatuur. Verschillende onderdelen zullen tussentijds getoetst en daarmee afgesloten worden. De toetsing sluit zoveel mogelijk aan bij de te ontwikkelen vaardigheden en de toepassing daarvan in de eigen praktijk.

De opleiding is gebaseerd op de KNGF- behandelrichtlijnen Beroerte, de Ergotherapierichtlijn Beroerte alsmede de multidisciplinaire NVN-behandelrichtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’. Tenslotte sluit de opleiding aan bij de consensusafspraken die momenteel vigerend zijn voor de neurorevalidatie.
Door een continue inhoudelijke ondersteuning en een wisselwerking tussen theorie en praktijk blijft de opleiding up to date . Inhoudelijk wordt de opleiding ondersteund door de Dutch Society for Neurorehabilitation welke deel uitmaakt van de World Federation for Neurorehabilitation.

Toetsing en portfolio
Gedurende de opleiding vindt de toetsing formatief plaats met name door middel van reflectie en feedback op het eigen leerproces. De optelsom hiervan leidt tot een beoordeling in hoeverre de deelnemer de doelen van de opleiding heeft behaald.
Hierbij maken we gebruik van self-assessment waarbij kennis en inzicht in de materie, toepassing van het geleerde in casuïstiek en de wijze waarop de deelnemer hierop reflecteert getoetst wordt. Een en ander wordt uitgevoerd in tussentijdse voorbereidingsopdrachten welke in de lessen besproken worden. Van deelnemers wordt verwacht dat zij korte presentaties (o.a. in subgroepen) houden waarin zij een terugkoppeling geven van het oefenen van hun vaardigheden met een reflectie van hun eigen leerproces (zgn. pitches). Daarnaast wordt actieve participatie in de interactieve presentaties en discussievragen verwacht.
Het kunnen toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden bij patiënten in de eigen werksetting, reflectie op dit handelen en terugkoppeling hiervan in de lessen, is een essentieel onderdeel van het leerproces.

Op deze wijze bouwt de deelnemer gedurende de opleiding een portfolio op dat daarmee integraal gedurende de opleiding wordt getoetst.

Organisatie
De opleiding bestaat uit 16 contactdagen. Deze zijn verdeeld over de periode eind september 2023 – half mei 2024.
9 Praktijkdagen van de cursus vinden plaats in Libra Revalidatie locatie Blixembosch te Eindhoven. Hier zullen o.a praktische vaardigheden (met patiënten) geoefend worden.
Daarnaast zijn er 7 gecombineerde theorie-en praktijkdagen, die gezamenlijk met de parallel lopende cursus Neurorevalidatie/CVA voor fysiotherapeuten plaatsvinden. Deze dagen vinden plaats op Hotel Papendal te Arnhem.
Tenslotte zijn er zelfstudie-uren/ dagen.
Deze zelfstudie-uren zullen bestaan uit het bekijken van meerdere webcasts voorafgaand aan een cursusdag, het maken van voorbereidings-opdrachten en het lezen van literatuur.

Certificaat:
De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat als hij/zij:

 • actieve en voldoende aanwezigheid van niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok heeft (de opleiding bestaat uit 3 cursusblokken);
 • het portfolio alle opdrachten bevat;
 • een reflectieve houding laat zien en laat zien dat het geleerde wordt toegepast
 • professioneel gedrag/attitude laat zien

Voor het verkrijgen van het certificaat is actieve en voldoende aanwezigheid van niet meer dan 1 verzuimdag per cursusblok vereist. Indien er meer cursusdagen worden gemist kunnen deze bij een volgende cursus, een jaar later, worden ingehaald. Dit gaat echter op basis van beschikbaarheid van het aantal inhaalplaatsen. Indien het aantal inhaalplaatsen reeds bezet zijn kan je de gemiste cursusdagen bij de weer daarop volgende cursus inhalen. Voor wat betreft de kosten bij het inhalen van dagen zijn de NPi cursusvoorwaarden van toepassing.

Docenten

 • prof. dr. Jaap Buurke, hoogleraar Technologisch ondersteunde analyse van het menselijk bewegen, Universiteit Twente te Enschede
 • Yvonne Dockx MSc, ergotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neurorevalidatie, Revant Revalidatiecentrum Breda
 • prof. dr. Sander Geurts, revalidatiearts, Radboud UMC te Nijmegen
 • prof. dr. Caroline van Heugten, neuropsycholoog, Universiteit Maastricht
 • Jip Kamphuis MSc, fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neurorevalidatie, St. Maartenskliniek Nijmegen
 • dr. Melanie Kleynen, fysiotherapeut, epidemioloog, Zuyd Hogeschool, Maastricht
 • prof. dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Neurorevalidatie, fysiotherapeut, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam, Reade Revalidatie Amsterdam
 • prof. dr. Carel Meskers, revalidatiearts, senior onderzoeker, Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc Amsterdam
 • prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde/revalidatiearts Universitair Medisch Centrum Utrecht/hoofd Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
 • Edith Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • dr. Roderick Wondergem, fysiotherapeut, Academische werkplaats fysiotherapie Utrecht

Cursusleiding

 • Yvonne Dockx MSc, ergotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper, docent neurorevalidatie, Revant Revalidatiecentrum Breda
 • Edith Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Actief leren staat centraal: zie voor de toelichting onder het kopje ‘beschrijving’.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag