Belangstelling
Themagebied: Neurologie
Doelgroep: verpleegkundigen
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 0, maximaal 4
Studiebelasting: 90 uur
Aantal contacturen: 54
Aantal contactdagen: 9
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 17B2641
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De docenten waren zeer goed en uitgebreid met de feedback op doelen en opdrachten. De communicatie en de toegankelijkheid van cursusmateriaal was eenvoudig via de NPI-site.

Een erg prettige cursus, waarbij ik erg op mijn gemak gesteld ben om vragen te stellen of iets toe te voegen, zonder het gevoel te krijgen dat het fout is wat ik doe. Veel geleerd.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Deelnamemogelijkheid voor HBO Verpleegkundigen aan de cursus Neurorevalidatie/CVA voor ergotherapeuten

De cursus Neurorevalidatie/CVA voor HBO Verpleegkundigen zal niet meer georganiseerd worden, in verband met te weinig aanbod van cursisten. Het NPi biedt HBO Verpleegkundigen die werkzaam zijn met CVA patienten daarom de mogelijkheid om 9 cursusdagen van de cursus Neurorevalidatie/CVA voor Ergotherapeuten te volgen (in plaats van de volledige 16 dagen van de cursus voor ergotherapeuten). Wij hebben in deze cursus voor ergotherapeuten 9 dagen geselecteerd die geschikt zijn voor u als HBO verpleegkundige.
Het gaat om 3 centrale theoriedagen en 6 praktijkdagen. De cursus zal gegeven worden door twee ergotherapie docenten Neurorevalidatie/cursusleiders.  Enkele kleinere onderdelen zullen mogelijk verzorgd worden door  een verpleegkundig docent Neurorevalidatie.
Er kunnen maximaal 4 HBO verpleegkundigen deelnemen aan de cursus Neurorevalidatie/CVA voor ergotherapeuten.
De thema’s die aan de orde komen in de 9 geselecteerde dagen van de cursus voor ergotherapeuten komen zijn:
•    observeren van motoriek en klinimetrie op activiteitenniveau
•    cognitieve stoornissen en het interpreteren van meetinstrumenten
•    transfers/verplaatsingen
•    valrisico en balans
•    herstelmechanismen van balans, loopvaardigheid en arm-hand vaardigheden, als ook principes van motorisch leren
•    trainen van (ADL-) activiteiten
•    richtlijnen
•    preventie van schouderklachten

secundaire gevolgen (spasticiteit en contracturen)
 
Voor de goede orde: de thema’s slikken, voeding en incontinentie zullen niet aan de orde komen in de cursus voor ergotherapeuten.

Kosten

Euro 1980,- inclusief verzorging en cursusmateriaal.

Locaties

 • Bilderberg Résidence Groot Heideborgh Garderen (route)
 • De Hoogstraat Revalidatie (route)
 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
 • Libra Revalidatie, locatie Blixembosch (route)

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

De cursus is bedoeld voor ergotherapeuten maar is ook toegankelijk voor HBO-verpleegkundigen.
Het werken met CVA-patiënten is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Doel

Het scholen van ergotherapeuten in de principes van de neurorevalidatie gericht op de sensomotorische revalidatie van de CVA-patiënt. na afloop an de cursus hebben de therapeuten kennis van de hedendaagse inzichten van de (neuro)pathofysiologie, herstel- en leertheorieën bij patiënten met centraal neurologische aandoeningen. Men is bekend met het klinisch beloop en de determinanten die de functionele prognose voorspellen. Men is in staat functionele doelen voor behandeling te formuleren op grond van valide meetinstrumenten, observaties en analyse. Men is op de hoogte van de KNGF-richtlijn Beroerte,de Ergotherapie Richtlijn CVA en de behandelrichtlijnen revalidatie na een beroerte van de Nederlandse Hartstichting en het CBO en kan de in de richtlijnen genoemde interventies toepassen in de praktijk. Men begrijpt de conceptuele kaders van het model: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Men is in staat op grond van evidentie een interventie te selecteren en deze adequaat uit te voeren. Tenslotte zijn de therapeuten neurorevalidatie in staat om op basis van herhaalde metingen veranderingsprofielen op te stellen die sturend zijn voor de inrichting van de therapie.

Beschrijving

Deze scholing leidt ergotherapeuten op tot specialisten in de neurorevalidatie van CVA-patiënten.
De motoriek is het uitgangspunt, waarbij de therapeut rekening leert houden met determinanten die de functionele prognose bepalen, inclusief cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen en persoons- en omgevingskenmerken. De cursus heeft als belangrijkste thema het “taak- en contextspecifiek oefenen” en het “verhogen van de intensiteit van de behandeling”. De inhoud is vooral gericht op beperkingen in :
-    balans,  
-    verplaatsen,
-    arm/handactiviteiten
-    ADL
De cursus onderscheidt zich van andere cursussen door de ruime mogelijkheid om het geleerde onder supervisie in praktijk met elkaar en met patiënten te oefenen.

Competenties

De cursus is opgebouwd uit drie blokken rondom de kerncompetenties diagnostiek/prognostiek, behandeling en evaluatie. Aan de hand van casuïstiek, patiëntendemonstraties en patiëntenbehandelingen leert de deelnemer alle aspecten van deze competenties te beheersen. Omdat diagnostiek/prognostiek het moeilijkste blok is, wordt gestart met het blok evaluatie.
In dit eerste blok 'evaluatie' wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van klinimetrie en zullen in de praktijk patiënten geobserveerd, getest en geëvalueerd worden. Dit blok duurt 3,5 dagen inclusief een theoretische dag, waarbij de belangrijkste aspecten van klinimetrie aan bod komen.
In blok 2 'behandelen' worden op basis van een van te voren aangereikt behandelplan de diverse behandeltechnieken geoefend, zowel met als zonder patiënten. De deelnemer leert op basis van hedendaagse inzichten uit de (neuro)pathofysiologie, herstel- en leertheorieën de interventies aan te passen aan de individuele mogelijkheden van de patiënt. De deelnemer leert vaardigheden op het gebied van het sturen, begeleiden en stimuleren van activiteiten gericht op balans,  verplaatsen, arm/handactiviteiten en ADL.
Blok 2 duurt 7,5 dagen waarvan 2 centrale theoretische dagen, waarin vooral aandacht besteed wordt aan de pathofysiologie van een beroerte en achterliggende mechanismen van neurologisch herstel, cognities, en theorieën over bewegingssturing.
Tijdens het laatste blok 3 'diagnostiek en prognostiek' leert de deelnemer op grond van patiëntengegevens, eigen onderzoek en klinimetrie een prognose te maken en een behandelplan op te stellen, uit te voeren, te evalueren en af te sluiten. Dit blok duurt 5 dagen, waarvan één theoretische dag, waarbij aan bod komen: mechanismen van functioneel herstel, spasticiteit en functionele prognose en schouderpijn na CVA.
De cursus is afgestemd op de bestaande evidentie, zoals verwoord in de CBO-richtlijnen, de Ergotherapie Richtlijn CVA en de KNGF-richtlijn Beroerte.

Ontstaan

Vele nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben de laatste jaren hun weerslag gevonden in de CVA- behandelrichtlijnen van het CBO, de Ergotherapie Richtlijn CVA en de KNGF-richtlijn Beroerte. De richtlijnen zijn omvangrijk, vragen verandering in de organisatie van zorg en een andere attitude en werkwijze van (revalidatie)professionals.

Om ziekenhuizen en revalidatiecentra te ondersteunen bij het realiseren van deze veranderingen heeft, van 2010 tot 2012, het project 'richtlijn CVA in praktijk' gelopen. Als onderdeel van dit project werd, in nauwe samenwerking met docenten neurorevalidatie en het NPi, een nieuwe cursus  'Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie' ontwikkeld, die in 2012 voor het eerst georganiseerd werd. Door continue inhoudelijke ondersteuning vanuit de 'NPi- Expertgroep Neurorevalidatie’ en een wisselwerking tussen theorie en praktijk kan de cursus up to date blijven. De cursus is een post-HBO opleiding binnen de neurologie, die niet uitgaat van traditionele neurologische behandelmethoden maar wel de praktische ervaring ervan een plaats geeft. Inhoudelijk wordt de cursus ondersteund door de Dutch Society of Neurological Rehabilitation, een zusterorganisatie van de World Federation of Neurological Rehabilitation.

Parallel aan de nieuwe cursus voor ergotherapeuten is er tevens een nieuwe cursus 'Neurorevalidatie/CVA/Verpleging' ontwikkeld, specifiek voor HBO-Verpleegkundigen.
De organisatie van de cursussen is, net als de reeds bestaande neurorevalidatiecursussen, in handen van het NPi.

Zelfevaluatie
Voor aanvang van de cursus zult u een zelfevaluatie dienen te maken. Dit geldt niet voor deelnemende HBO Verpleegkundigen
In de bevestigingsbrief die u  zult ontvangen zult u hier meer informatie over ontvangen.

Organisatie
De cursus Neurorevalidatie/CVA voor ergotherapeuten bestaat uit 16 contactdagen verdeeld over de periode september 2016 – mei 2017.
Zes praktijkdagen van de cursus vinden plaats in Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. De andere zes praktijkdagen vinden plaats in Revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht. Van de vier centrale theoriedagen worden er drie in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en een in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen georganiseerd. Deze centrale theoriedagen vinden gezamenlijk plaats met de Inhaalcursus Neurorevalidatie/CVA en de reguliere cursus Neurorevalidatie/CVA voor fysiotherapeuten. De deelnemer krijgt diverse thuiswerkopdrachten en de cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Voor deelnemende HBO Verpleegkundigen: de cursus bestaat uit 9 contactdagen verdeeld over de periode september 2016- februari 2017. Vijf praktijkdagen van de cursus vinden plaats in Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. Een praktijkdag vindt plaats in Revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht. Van de drie centrale theoriedagen worden er twee in Hotel de Bilderberg te Oosterbeek en een in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen georganiseerd. Deze centrale theoriedagen vinden gezamenlijk plaats met de Inhaalcursus Neurorevalidatie/CVA en de reguliere cursus Neurorevalidatie/CVA voor fysiotherapeuten.

Proeve van bekwaamheid
De cursus wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze bestaat uit:

 • een performance toets (evaluatie van praktische vaardigheid gedurende de cursus, bij cursisten onderling en bij patiënten)
 • een theorietoets, die met een voldoende dient te worden afgesloten
 • professioneel gedrag/attitude

Voor herkansingen van eindtoetsen worden kosten in rekeningen gebracht.

Literatuur voor deelnemende HBO verpleegkundigen:

Sterk aanbevolen
•    Anne Shumway-Cook, Marjorie Hines Woollacott. Motor Control Translating Research Into Clinical Practice, 4e druk, januari 2011,
ISBN13: 9781451117103. Dit boek dient de deelnemer zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld te verkrijgen via bol.com, maar is op veel afdelingen fysiotherapie of ergotherapie vaak aanwezig dus mogelijk te lenen.
Voor de verpleegkundigen die deelnemen aan de ergotherapie cursus zijn de volgende hoofdstukken van belang:

hoofdstuk 1 en 2
hoofdstuk 4 en 5
hoofdstuk 7
hoofdstuk 11 vanaf blz. 287
hoofdstuk 16 en 17

 • Hafsteinsdóttir T. Verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte
  ISBN: 9789035230293
  Verplicht
 • Steultjens, E.M.J., Cup, E.H.C., Zajec, J., Van Hees, S., (2013) Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht.
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland
 • Behandelrichtlijnen 'Beroerte' KNGF zie www.kngfrichtlijnen.nl
 • Daarnaast ontvangt de deelnemer bij aanvang van de cursus een literatuurlijst met artikelen

Docent

 • Edith Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie

Cursusleiding

 • Edith Vorstermans, ergotherapeut, docent neurorevalidatie
 • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Actief leren staat centraal: de deelnemer moet eigen leerdoelen formuleren, taken en problemen leren oplossen in een voor hem relevante omgeving en werken in kleine onderwijsgroepen. Hoor- en responsiecollege, demonstratie, praktijk vaardigheidstraining en casuïstiek

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag