Het NPi verzorgt jaarlijks een groot aantal scholingsactiviteiten en heeft daarin een  jarenlange ervaring opgebouwd. Het NPi streeft ernaar de scholing naar tevredenheid van de deelnemers te organiseren. Toch  kan het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft over een gevolgde scholing of over een procedure.

Je kunt een eventuele  klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan het NPi kenbaar maken.

Als je jouw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij je vriendelijk contact op te nemen met de desbetreffende cursuscoördinator van de scholing.

Als je je klacht per e-mail kenbaar wilt maken kun je een mail sturen naar de de desbetreffende cursuscoördinator met in de e-mail vermeld:

  • Je naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar je een klacht over hebt.
  • Beschrijving van de klacht.


Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen vier weken na ontvangst.

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst, kan hij/zij beroep instellen bij een onafhankelijke derde partij, te weten mr. Jacqueline Spierdijk, als bindend adviseur.
Na ontvangst van een klacht wordt de klacht door deze Bindend adviseur onderzocht. Dan volgt mogelijk een mondelinge behandeling en neemt de Bindend adviseur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd en wordt genomen binnen drie weken na de mondelinge behandeling of, als er geen mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, binnen zes weken na de ontvangst van de klacht. Deze beslistermijn kan worden verlengd met nog een keer zes weken indien de behandeling van de klacht meer tijd nodig heeft.

Het oordeel van de Bindend adviseur is bindend en de eventuele consequenties worden door NPi binnen 4 weken uitgevoerd.
Het reglement van beroepsprocedure klachtenbehandeling NPi sturen wij je op jouw verzoek toe. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de de desbetreffende cursuscoördinator.


The Dutch Institute of Allied Health Care (NPi) organizes a large number of courses every year and has built up years of experience. The NPi strives to organize its courses to the satisfaction of the participants. However, it is possible that a participant has a complaint about a course followed or about a procedure.

If you wish, you can notify the NPi of any complaint by telephone or by e-mail.

If you wish to make your complaint known by telephone, please contact the relevant course coordinator with the following information in the e-mail:

  • Your name, address and telephone number. 
  • The title and the date of the course you have a complaint about.
  • Description of the complaint.

Within one week of receipt of a complaint, the complainant receives a confirmation of receipt of the complaint and the notification that the complaint has been processed and who will handle the complaint within four weeks of receipt.

Complaints and the manner of handling are treated confidentially and recorded and kept for a period of three years.

In the event that the complaint can not be resolved to the satisfaction of the parties, it is possible to submit the complaint to an independent third party, namely Jacqueline Spierdijk, in which the judgment is binding on the parties.